اثر کاهنده نگهداری انفرادی بر آستانه احساس درد مزمن در موش آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تنهایی و نگهداری انفرادی به معنی شرایطی که موجب جدا افتادن از همنوعان در انسان و حیوانات اجتماعی است یک حادثه استرس زای پر قدرت
محسوب میشود که پژوهشهای متعددی اثرات منفی آن را بر جنبه های مختلف عملکرد فیزیولوژیک بدن موجودات زندهاز جمله حیوانات آزمایشگاهی
ودامهای اهلی ومزرعه ای نشان داده است. در این مطالعه 20موش ازمایشگاهی ( 10موش نر و 10موش ماده ) به دو گروه دسته جمعی و انفرادی تقسیم
گردیده اند و به مدت 1ماه در این وضعیت نگهداری شده اند سپس میزان احساس درد مزمن آنها با روش تست فرمالین اندازه گیری شد.نتایج نشانگر
کاهش احساس درد مزمن در موشهای نگهداری شده به صورت انفرادی نسبت به موشهای گروهی در هر دو جنس بود اما در موشهای نر انفرادی میزان
کاهش احساس درد بیشتر از موشهای ماده انفرادی بود که نشانگر تاثیر پذیری احساس درد مزمن از نگهداری انفرادی و انزوای اجتماعی در حیوانات
است و به نظر می رسد جنسیت یک عامل موثر در این تاثیر پذیری باشد به گونه ای که جنس نرنسبت به آن حساسیت بیشتری نشان می دهد. برای
شناخت مکانیزم های دخیل در این فرایند مطالعات بیشتر در زمینه تغییرات نروشیمیایی ناشی از نگهداری انفرادی توصیه می گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of individual housing on chronic pain in mice

نویسندگان [English]

  • M.R Rahimnejad 1
  • R Hajikhani 1
  • M.U Aguilar Merchen 2
1 Department of Basic science, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, karaj Branch, Iran
2 Department of Psychology, Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Individual housing and social isolation means falling apart from fellow in man and social animals is considered
one powerful stressful event through several studies that has been shown negative effects of individual housing
on various aspects of physiological function of living organisms such as laboratory, domestic and farm animals.
In this study 20 mice (10 male and 10 female) have been divided into 2 groups (social and individual housing) and
have been maintained for one month in this condition then the rate of chronic pain were measured with formalin
test. The results indicated reduction of chronic pain in male and female individually housed mice but this reduction
was signifcantly greater in male mice. For understanding mechanisms involved in this process, further studies in
the felds of neurochemical changes due to social isolation and sex differences in behavioral changes induced by
social isolation are recommended

کلیدواژه‌ها [English]

  • individual housing
  • Social Isolation
  • pain
  • Formalin test