دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

1. میزان شیوع بیماری کریپتوسپوریدیوزیس در سگ های ارجاعی به بیمارستان های دامپزشکی استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

حسین مهدوی فکجور؛ سهراب رسولی؛ امید محمدپور؛ اسماعیل مینائی


2. مطالعه بیومتریک ناحیه تنه اسب عرب اصیل ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1399

فهیمه پورجعفری؛ بهادر شجاعی؛ حمید شریفی