پژوهش های بالینی دامپزشکی (JVCR) - مقالات آماده انتشار