کلیدواژه‌ها = ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
تعداد مقالات: 2
1. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در بیهوﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 110-120

ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل


2. ﺿﺮورت ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮأم ﺑﻲﺣﺴﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 110-120

ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل