کلیدواژه‌ها = اﺳﺐ
تعداد مقالات: 3
1. ﭘﻴﺮوﭘﻼﺳﻤﻮزﻳﺲ، ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ در ﻃﺐ اﺳﺐ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 70-80

ﻋﻠﻲ رﺿﺎ ﻗﺪردان ﻣﺸﻬﺪی


2. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶهﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی در بیهوﺷﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 110-120

ﻧﺎﺻﺮ وﺻﺎل