کلیدواژه‌ها = ارومیه
تعداد مقالات: 3
1. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


2. فلور قارچی کیسه ملتحمه گوسفندان سالم نژاد قزل در شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 94-101

عبداله نراقی سوره؛ وحید حسن پور


3. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده