کلیدواژه‌ها = انگل
تعداد مقالات: 2
1. گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-225

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


2. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده