نویسنده = سیامک مشهدی رفیعی
تعداد مقالات: 3
1. اهمیت بالینی کسب تاریخچه در تشخیص بیماری های قلبی در دام های کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 58-61

سیامک مشهدی رفیعی


2. توجه به علائم بالینی در تشخیص بیماری های قلبی در دام های کوچک

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 63-66

سیامک مشهدی رفیعی


3. نوروهورمونها و بیومارکرهای قلبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 80-90

سیامک مشهدی رفیعی