نویسنده = سهراب رسولی
تعداد مقالات: 4
1. گزارش شیوع نماتود زئونوز . Anisakis spدر ماهی کپور معمولی ( )Cyprinus carpioسد ارس استان آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 221-225

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


2. تعیین میزان فراوانی انگلهای خارجی ماهی قرمز ) در مراکز تکثیر وCarassius auratus, Linnaeus,1785( پرورش شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 49-57

امین خدادادی؛ سهراب رسولی؛ کاظم عبدی؛ رستا عزیزی


3. بررسی میزان شیوع کریپتوسپوریدیوزیس در تک سمی های روستاهای مرزی شهرستان ارومیه

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 41-49

سهراب رسولی؛ امین خدادادی؛ محمد صادقیانی؛ علیرضا مراد پور؛ رضا سلمان زاده


4. بررسی میزان و تنوع انگل های کرمی شیردان گوسفند در کشتارگاه شهرستان خوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 185-190

سهراب رسولی؛ مرتضی کلب خانی؛ امین هاشم پور؛ نعیمه قربانزاده