نویسنده = فرخ رضا کبیر
تعداد مقالات: 2
1. اولتراسونوگرافی چشم

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 52-52

فرخ رضا کبیر


2. مطالعه گذشته نگر نوع و میزان رخداد تومورهاى غدد پستانى در سگ

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-228

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانى