نویسنده = حمیدرضا فتاحیان
تعداد مقالات: 2
1. گزارش اصلاح جراحی یک مورد بیرون زدگی آلت تناسلی ) در لاک پشتpenile prolapse(

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-142

حمید محی الدین؛ حمیدرضا فتاحیان


2. مطالعه گذشته نگر نوع و میزان رخداد تومورهاى غدد پستانى در سگ

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-228

حمیدرضا فتاحیان؛ فرخ رضا کبیر؛ نیما وزیر؛ بیتا وزیر؛ فرهنگ ساسانى